ابراز امیدواری امیرعبداللهیان برای شکوفایی روابط راهبردی با عمان

همچنین رجالات عمان در فتوحات اسلامی در عراق، ایران، هند، گواهی و بلاد الشام و مصر وبلاد مغرب و اندلس هم کمپانی داشتهاند. همینطور صادرات محصولات کشاورزی و دریایی درصد از صادرات غیرنفتی مملکت عمان را تشکیل میدهند و نقش مهمی را در تامین درآمد مرزو بوم ایفا میکنند. همین میهن از یک مرزوبوم بزرگ بههم پیوسته و دو قطعه قطع افتاده تشکیل شده است: قطعهٔ کوچکی در جنوب تنگه هرمز قرار دارد که «مسندم» نام دارد. ماده 4- تحدید حدود در مواقعی که دریای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران با دریای سرزمینی دول همسایه یا این که درمقابل تداخل پیدا نماید مادامی که ترتیب دیگری در بین طرفین توافق نشده باشد، حد فاصل در بین دریای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران و آن مرزوبوم خط منصفی است که همگی نقاط آن از نزدیکترین نقاط خطوط مبدای طرفین به یک فاصله باشد. کسب و امور در بخشهای مهم حق تقدم خاص، بهعنوان مثال، کلینیکهای خصوصی، مدارس، یا گردشگری، ممکن هست در طول پنج سال اول از معافیتهای مالیاتی سود ببرند. اما در هفتماهه سال جاری میزان صادرات جمهوری اسلامی ایران به عمان حدود ۷۵ درصد نسبت به هفت ماه سال قبل رویش کرده؛ واردات از عمان هم ۲۴ % پرورش کرده و تمام حجم مبادلات جمهوری اسلامی ایران و عمان حدود ۴۵ درصد هتل حیات عمان پرورش کرده است. اما در نصفه قرن ششم هجری بنی نبهان ناحیه داخلی پایتخت حکم خویش قرار دادند ومناطق ساحلی را رها نمودند سازه براین برتغالیها این بخشها را اشغال نمودند. در آخرها قرن سوم و اوائل قرن دوم قبل از تولد سد مأرب در مرز و بوم سبا ویران میشود، دارای ویران شدن سد یک کودتا اجتماعی واقتصادی برپا می گردد وتمام مردمان سبأ به بخشها اطراف دور از هم میشوند، وپس از ویرانی وانحطاط سد مأرب، خویشاوندان تبارک بنی ازد به عمان مسافرت میکنند. در سال ۱۵۰۷ میلادی پرتغالیها بر عمان حمله مینمایند وبعد از مقاومت شدید از جانب عمانیها سر انجام برنده می شوند عمان را اشغال کنند. در همین کوچ پهناور خاندان بنی ازد به سرپرستی تبارک قبیلهپفامیل صاحب و مالک بن درک الأزدی وارد عمان میشوند. حکم بنی نبهان در ناحیه داخلی در قرن نهم هجری پایان یافت. در اینجا عمده به تحلیل وب وب سایت هتل و عمان.