سقفهای متحرک چه کاربردی دارند؟

در همین پژوهش فرض بر همین می باشد که از یک تابع عضویت گوسی به کار گیری میکند. همچنین، به جهت تقریب میزان بهینة S و P در این مرحله، یک الگوریتم ماتریس هزینه انباشته بهعنوان کارایی اعمال شده می باشد که در آن، حداقل بازة اندازهگیری در میان دو الگوی وقتی S و P است. همین استراتژی بهمنظور اعتبارسنجی برای چک جور پیشبینیکنندة پیشنهادی همین پژوهش در مطالعة موردی پیشبینی الگوهای بیماری کووید-19 سقف متحرک سایه روشن است. یک الگوریتم تکاملی به جهت بهینهسازی بهمنظور یافتن توابع عضویت بهینه در یک مسئله پیچیده نظیر پیشبینی الگوهای بیماری کووید-19 است. یک سنسور تشخیص انحراف جلو و عقب که پشت سری ها را مهم تشخیص زاویه حداقل ۶۷ جايگاه فعال می کند. در مرحلة قبل (مرحلة 3) نشان دیتا شد که ویژگیهای بهینه از دادههای نپخته در سری زمانی استخراج میشوند. به‌این منظور، یک سری هنگامی که شامل یک سری نمونه است، به جدول مشاهدات دادههای مورد قضیه خط مش مییابد تا بتواند ویژگیهای بهینة استخراجشده را به دیتاها یادگیری خویش تبدیل کند؛ بنابراین، می توان ادعا کرد روند تدریس درحال انجام است. بهمنظور آموزش این ویژگیها در یک ساختار زمانی از معنی پنجره لغرشی تطبیقی استعمال شده است. پس از نقطه نهایی کار، یک صدای بیب از برگه نشانگرها جهت اطلاع قفل شدن سیستم شنیده می شود. جایی که تابع عضویت بالایی و تابع عضویت پایینی میباشد که در ساختار توابع عضویت در سیستم استناج فازی دسته 2 بهمنظور سناریو ردپای عدم قطعیت استفاده میشود. اساسی اعتنا به تعداد مقادیر و ورودیهای تابع عضویت غیرصفر، سیستم فازیساز معماری پیشنهادی را می توان در دو جور منفرد و غیرمنفرد دستهبندی کرد. که درجه عضویت از یک تابع فازی نرمالشده و تابع عضویت گوسی در سیستم استنتاج فازی همین شیوه است. جایی که مقدار ورودی سیستم استنتاح فازی گونه 2 در مرحلة فازیسازی است. در این پژوهش، استعمال از همین الگوریتم بهمنظور یادگیری و انتخاب توابع عضویت بهینه و مناسب استفاده می شود تا بهطور مداد سیستمهای منطق فازی گونه 2 را حیاتی جستجوی بهترین توابع عضویت بهبود بخشد. همین راهکار در نوع پیشنهادی ADT2FTW به همین معنا است که به کار گیری از فرآیند زمان قبلی به جهت پیشبینی مرحلة بعدی بهصورت پویا و پیوسته به کار گیری میشود؛ بنابراین، اندازة این فضا تطبیقی و متناسب مهم مقدار دیتا به زمان تدریس تهیه و تنظیم شده است تا بتواند ویژگیهای بهینه را به درستی استعمال کند. سپس، با تکمیل اجرای پنجره لغرشی تطبیقی یا به عبارتی ASW، هر مرکز داده حیاتی استعمال از مشاهدات 0 تا K-1 تدریس مییابد. در همین بخش گامهای نوع پیشنهادی ADT2FTW در هشت مرحلة متفاوت حساس بیان جزئیات مدلسازی ریاضی بهطور تمام توضیح دیتا شدهاند. تمایز بنا سقف متحرک اهمیت سایبان برقی در ترازو و ابعاد آن می باشد. وقتی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه مهم سقف متحرک گیلان وب سایت خود باشید.