طب سنتی از دیدگاه دکتر خیراندیش

وی ضمن ابراز اینکه “پس از برد انقلاب به دفتر حزب جمهوری اسلامی در جوادیه آمدم و در آنجا نیز کاربر حزب شدم”، گفت: از شیوه جناب آقای بشیر عبدی نائب رئیس ناحیه 7 حزب جمهوری در تهران و سپس مسئول ناحیه 7 و بعد مسئول آموزش استان تهران حزب شدم و پس از انحلال حزب هم به ادارهکل انجمنهای اسلامی در آغاز وزیری منتقل شدم. به گزارش تیم بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران پویا؛ چهارمین نصیب از فصل چهارم برنامه اینترنتی «رودررو» اصلی حضور دکتر معالج حسین خیراندیش کارشناس طب سنتی و مسئول آموزش حزب جمهوری اسلامی در ده سال 60 منتشر شد. خیراندیش کلیدی اشاره به این‌که ما ادعا داریم بر مبنا منابع موجود و معتبر، طب سنتی کشور ایران زیاد پرکاربردتر از طب چینی است، اظهار کرد: داروهایی موجود میباشد که می تواند در این زمان به معالجه کرونا بپردازد ولی مردمان عادت کردهاند تنها تعدادی عدد دارو را مصرف کنند. کاربر کهن حزب جمهوری اسلامی مهم بیان اینکه “فردا یا این که پسفردای هفتم تیر من به اتاق آقای کلاهی رفتم و کشوی میزش را شکستم”، گفت: یک فرم پرسشنامه را از کشوی میزش درآوردیم که اولین سؤالش همین بود که “از چهکسی تقلید میکنید؟” و پاسخ ایشان همین بود که “از کسی تقلید نمیکنم” و من بهیکباره به ذهنم خطور کرد که “چرا ما این مسئله را تطبیق نکردیم؟”، چون یکی از از معیارهای کلیدی ما در شناخت شخص نفوذی این بود که کسی که تقلید نکند، اهل تقیّد نیست و شخصی که اهل تقید نباشد هر کاری از دستش برمیآید. خیراندیش دارای ابلاغ اینکه “من شهید بهشتی را در قم میدیدم اما نمیدانستم که ایشان شهید بهشتی هستند”، گفت: دبیرستان من اصلی دبیرستان دین و علم که محل فعالیت ایشان بود نزدیک بود و من مدام از جلوی بقعه رد میشدم و ایشان را میدیدم و درود میکردم ولی نمیدانستم که ایشان آقای بهشتی است. خیراندیش دارای اظهار این که “در آن دوران مهمترین خطابههای ضدانقلاب خطاب به شخصیتهای نخستین نظام و اشخاص نزدیک به امام خمینی بود”، طولانی تر کرد: همین جو شدید باید اهمیت یک سری مسائل و راهحلها، حل میشد و بدین ترتیب یک برنامه به جهت شهید بهشتی در جاده ساوه و تولیددارو گذاشتیم و شهید بهشتی در آن سخنرانی کردند و مشاجره نقد لیبرالیسم را مطرح کردند. عضو کهن حزب جمهوری اسلامی حیاتی تأکید بر این‌که هدایت مهم نظام بوسیله حزب جمهوری اسلامی حادثه افتاد، تصریح کرد: بعد از آن از سامان گرفتن نظام، ساماندهی سیاسی بهعهده حزب شد و نهادها هرمورد سامان یافتند و بهسوی خودشان رفتند. در شروع همین برنامه، حسین خیراندیش در جواب به پرسشی درمورد شیوه ورودش به عرصه سیاست و شناخت اصلی شهید بهشتی اظهار کرد: من از سالیان 54 و 55 حیاتی جریان انقلاب آشنا شدم؛ زیرا در قم تحصیل میکردم کلیدی انقلاب آشنا شدم و برای اولیه بار عکس امام خمینی را که یک عکس سه در چهار بود به دست آوردیم و لای کتابهایمان قایم میکردیم که کسی نبیند. در اینجا اکثر به بررسی وب وب سایت دکتر خیراندیش نی نی سایت.