عملکرد پیستون خودرو

3- پیستون های اتوترمیک : درین پیستون ها از فولاد و فلز سبک استفاده میشود که فولاد برای انبساط کاهش در برعلیه گرما و فلز سبک به جهت سبک نگه داشتن وزن پیستون استعمال میگردد . 1- طبق رخ سه ترک کوچک در بطری ۱/۵ لیتری ساخت نمایید و سوراخها را اهمیت نوارچسب کاغذی بپوشانید. ۳- مسیری را که پیشبینی میکنید فورانهای آب از سوراخهای ایجاد شده بر روی بطری طی می نمایند بر روی شکل (ب) رسم و دلیل خود را بیان کنید. ادله خویش را برای این پیشبینی بیان کنید. ۴- پیشبینی کنید چه اتفاقی میافتد. ۴- درپوش بطری را باز کنید و نوارچسب کاغذی را به آرامی از آن انقطاع کنید. همچنین سطح آب در هر دو بطری هم اندازه باشد. پاسخ: در نقاط پایینتر درون بطری فشار بیشتری وجود دارد زیرا، هر چه عمق یک نقطه عمده باشد، ارتفاع بیشتری از مایع روی آن قرار داراست و براین اساس نیروی وزن مایع بخش اعظم میشود. ۲- بطری را از آب لبریز نمایید و پیاله خالی را ذیل آن قرار دهید. بر شالوده اورجینال پاسکال، اعمال فشار به نقطه ای از مایع محصور در محفظه بسته سوای ضعیف شدن به بقیه نقاط گوشه و کنار منتقل میشود. علاوه بر همین مرحله محدب کناره مماس رینگ از بروز ناپیوستگی در لایه روغن که ممکن هست بر اثر فشارهای اضافی بر روی لبه حلقه و یا خمش بیش از ترازو این قطعه در حال فعالیت صورت پذیرد پرهیز قطعات پمپ 9 پیستون میکند. همین موجب می شود موتور اقتدار خویش را از دست بدهد. برای اشخاصی که هر نوع نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در گزینه چگونگی استعمال از piston 125 dt ، شما احتمال دارد می توانید اهمیت ما در برگه وب تماس بگیرید.