ماسک می گوید که یک مدیر عامل برای X/Twitter و "او تا 6 هفته دیگر شروع خواهد شد"; مشک خواهد شد "صندلی اجرایی و CTO" نظارت کردن "محصول، نرم افزار و sysops" (Elon Musk/@elonmusk)


الون ماسک / @الون ماسک:

ماسک می گوید که یک مدیرعامل برای X/Twitter پیدا کرده است و “او تا 6 هفته دیگر شروع به کار خواهد کرد”. ماسک تبدیل به “صندوق اجرایی و مدیر ارشد فناوری” خواهد شد که بر “محصول، نرم‌افزار و سیستم‌عامل‌ها” نظارت می‌کند.– با هیجان اعلام می کنم که یک مدیر عامل جدید برای X/Twitter استخدام کرده ام. او تا 6 هفته دیگر شروع می کند! نقش من به سمت مدیر اجرایی و مدیر ارشد فناوری، نظارت بر محصول، نرم‌افزار و سیستم‌عامل تبدیل خواهد شد. https://twitter.com/…