مقاوم سازی سازه ها

یک ارتقا دوران معمول، حدودا ۲ تا ۳ اینچ به جهت دالها و ۳ تا ۵ اینچ برای تیرها و ستونها است. مقاومسازی ستونها و تیرهای بتنی اهمیت صفحههای فولادی: جهت محصورسازی اجزای سازههای بتنی مانند تیرها و ستونها و مصالح بنایی آنها می توان از پروفیلها و ورقههای فولادی استفاده کرد. مقاومسازی سقف بتنی دارای استعمال از ورقههای فولادی: به جهت افزایش سختی، مقاومت و یکپارچگی کفها و سقفهای بتنی در ساختمان میتوان از صفحات یا این که ورقههای فولادی جهت مقاومسازی ساختمان استعمال کرد. اضافه کردن بادبند فولادی: در همین نحوه از مقاومسازی ساختمان یک مهاربند فولادی به بنا بتنی طولانی تر می کنند که درنتیجهی آن دشواری و مقاومت برشی سیستم افزایشیافته و نیاز به شکلپذیری در آن کمتر مییابد. انجام نشدن این فرآِیند منجر به وجود آمدن شرایط مشقت بار و در عین هم اکنون رایجی هست در آن تعمیرات بایستی تعمیر گردند. بعضی از تکنیکهای مقاومسازی نظیر ژاکت فلزی یا پوشش بتنی، شاتکریت، پیش تنیدگی یا پس تنیدگی، دیوار برشی، بادبند و مقاومسازی حساس استعمال از صفحات یا این که ورقههای فولادی و بسیاری روشهای دیگر من جمله روشهای کلاسیک مقاومسازی ساختمان شناختهشدهاند که برای اجرای آن ها به طور معمول به فضای متعددی نیاز می باشد و اغلب در برابر شرایط محیطی آسیبپذیر هستند. فرآیند ارتقا سیستم ساختاری یک ساختمان که بهمنظور بهبود کارایی آن ذیل بارهای موجود و یا برای ارتقا اقتدار حمل بارهای اضافی بروی ساختمان تعریف میشود، مقاومسازی ساختمان نامیده میشود.استفاده از پوشش بتنی یا ژاکت فلزی برای مقاومسازی ساختمان و یا بهسازی لرزهای را در ساختمان یکی از استراتژی هاست. همین ساختمان در ابتدا قرار بوده که کلیدی دیوارهای برشی بتنی باشد ولیکن بعد ها به دلیل بروز برخی مشکلات در آن از دیوارهای برشی فولادی به کارگیری گردید. سقف با بتن پیش تنیده و تختههای اساسی عمق اندک بود. دارای توجه به این‌که بهسازی لرزهای بهشرط ثابت بودن ساختمان مطرحشده و گهگاه وقت ها دسترسی به برخی از نواحی که نیاز به تقویت دارند دشوار می باشد بدین ترتیب مقاومسازی ساختمان از تولید بنا پیچیدهتر خواهد بود. در FRP برای مقاومسازی ساختمان از الیاف پلیمری بهره میگیرند. اساسی اتصال دیوار برشی گنجایش تحمل بارهای ثقلی سازه افزایشیافته و گنجایش بارهای جانبی ناشی از زمین لرزه هم در آن ارتقا مییابد که درنتیجه­ی آن مقاومسازی در برابر مقاوم سازی یعنی چه ز‌لزله صورت میگیرد. دیوار برشی: برای تغییر سختی بنا بتنی یا این که فولادی می توان دیوار برشی را به آن لینک زد. در اینجا بخش اعظم به باز‌نگری وب سایت مقاوم سازی و بهسازی سازه ها.