هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر مبنا ظاهری که دارند، در دستههای مختلف دستهبندی کرد، براین اساس کمپانی تولید کننده بایستی با توجه به نکتههایی چون مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک گونه از همین قطعه را طراحی کنند. گونه های هدرز را می توان در سه گونه کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز باید حساس توجه به موضوعاتی چون افزایش قدرت هدرز، اعتنا به میزان آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یک عدد از لوازمی هست که برای ارتقا شتاب و توان ماشین گزینه استعمال قرار می گیرد ، به جهت این که بتوانید نهایت راندمان را از اتومبیل پراید دریافت کنید همین مورد یکی از از مورد ها اضطراری میباشد. طراحی و ساخت مانیفولد به صورتی می باشد که تراز آن صیقلی نمی باشد و زبر و ناصاف نیز به حیث میرسد، از این جهت در هنگام بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، البته از آنجاییکه در طراحی و ایجاد هدرز پراید یورو4 فولادی از روش خمکاری استفاده شده است، سطح آن صاف و صیقلی دیده می‌گردد و به این دلیل خروج گازهای آلاینده به بهترین شرایط ممکن واقعه میافتد. اگر بخواهیم در رابطه حیاتی طراحی این قطعه بگوییم؛ باید گفت که همین قطعه سطحی به طور کامل صاف و صیقلی دارد، چرا که درصورتیکه اینچنین نباشد و بر روی سطح آن زبری چشم شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، بنابراین ساخت و طراحی همین قطعه را می توان یک عمل سخت و تهی دست به علم منحصر در حیث گرفت. در یک تعریف کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی برای تیونینگ و همچنین تقویت موتور در نظر گرفت که در زمانی که بها ماشین بالا می‌رود و اشخاص توانایی خرید یک اتومبیل پرقدرت و با میزان مرغوب بودن را ندارند، مورداستفاده قرار می گیرد و آن را بر روی ماشین هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاشتن میکنند که نصب همین قطعه سبب بروز ویژگیهای مختلفی در ماشین نیز میشود. در صورتی که در طراحی و تولید خودروی شما از قطعهی هدرز استعمال شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، اصلی سرعت و کارایی بهتری از اتومبیل بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه اساسی طراحی و ساخت همین قطعه اساسی دارد، زمان و هزینهای میباشد که شما بایستی به جهت آن در حیث بگیرید، ایجاد هدرز را می توان یک فرایند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به این برهان بخش اعظمی از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در لحاظ میگیرند که بایستی بهصورت جداگانه بر بر روی ماشین کارگزاری شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کار گیری نمیکنند. همین دو قطعه از لحاظ متاع و ساختاری با یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در نظر گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا آمدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی دارای کمترین مقاومت از اگزوز خودرو خارج می شوند و پروسهی انجام این واقعه مهم هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه اساسی مانیفولد، زیاد سرعت بالا و آسانتر می باشد و همین مسئله خود میتواند بر خنکسازی موتور هم تاثیر داشته باشد. هنگامی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه کلیدی هدرز فولادی پراید وب وبسایت خود باشید.