بررسی راهکارهای توسعهی گردشگری در استان آذربایجان غربی

نتیجه های تحقیق حاکی از آن است که استان­های تهران، هرمزگان، مازندران، خراسان رضوی، گیلان، اصفهان، گلستان، قم، عجم و یزد به ترتیب رتبه­های نخستین تا دهم را در اولویت سرمایه­گذاری در صنعت گردشگری میهن دارا هستند. فقط مناسبات اجتماعی و هنجارهای یک جامعه نمیباشد که می بایست از سوی گردشگران آیتم توجه باشد بلکه مسائل زیستمحیطی هم و عملکرد به جهت نگهداری سلامتشان از حیاتی متعددی برخوردار است. در نوع ایستا شواهد تجربی در مورد تاثیر متغیرهای اقتصادی بر بر روی تقاضای گردشگری در پرتغال و کشورهایی از مبدا عوامل تعیین­کننده اساسی جهانگردی به پرتغال است. هر سفری از سوی گردشگران متعدد می تواند سبب به برجای گذاشتن اثراتی بر محیطزیست، اقتصاد و زندگی مردمان محلی گردشگری چالوس و ساکن و… در حالی که گردشگری میتواند به تغییر و تحول در رفتار فردی، خوی اخلاقی، نظام ارزشی، نحوه زندگی جمعی، رابطه ها خانوادگی، خلقیات و مراسم سنتی مردم منجر شود. مساحت تبریز ۲۳۷۴۵ کیلومتر مربع بوده و طبق سرشماری سال ۱۳۹۰ جمعیت آن برابر یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر هست که بیش از ۹۵ درصد آن سوراخ هستند. طبق آمار سال 89، نرخ بیکاری در این استان 8.9 درصد بوده است (استان­داری آذربایجان غربی)، که باتوجه به قابلیت­های استان رقم بالایی است. دارای اعتنا به گیرایی های گردشگری در استان آذربایجان غربی و ضرورت توسعه صنعت گردشگری در استان، سوال پیش رو اینست که، چه متغیرهایی باعث افزایش تعداد گردشگران استان می­شوند؟ به این علت از نوع گیرایی در این تحقیق استفاده می­شود. وی افزود: گردشگری درمانی مستمند فعالسازی، راهاندازی و به جریان انداختن مرکزها تشخیصی و درمانی مطلوب است که بیمارستان بسکی یک عدد از همین مراکز است. ولی اگر هزینه­های نگه­داری آن سنگین باشد هرگز به سودآوری نخواهد رسید (بول، 1379) و همین خطر، که سرمایه گذاران را تهدید می­کند، یکی از ناگواری­های صنعت گردشگری است. چرا که همین صنعت علاوه بر تامین منابع ارزی مورد نیاز هر کشور، می­تواند زمینه­ساز سرمایه گذاری داخلی و خارجی بیش­تر و ارتقای تراز فرهنگی و رفاهی هر ناحیه باشد. تجارت دو طرفه اثر گذاری مثبتی بر سهم تقاضای گردشگری دارد. هدف همین تحقیق معرفی توانمندی­های گردشگری استان آذربایجان­غربی و آشنایی کارداران تاثیرگذار بر تعداد گردشگران وارد شده به استان آذربایجان­غربی است، دارای همین فرضیه­ که ارتقا سرمایه­گذاری و ارتقاء درآمد، اثر گذاری مثبتی بر ارتقا تعداد گردشگران دارد. درآمد سرانه مرز و بوم با تعداد گردشگران وارد شده به استان رابطه­ی مستقیم دارد. سرمایه گذاری در استان آذربایجان غربی اهمیت تعداد گردشگران وارد شده به استان رابطه­ی مستقیم دارد. در صورتی که شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه صنعت گردشگری در افغانستان بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.