خرید و فروش زمین چه نکاتی دارد؟

درصورتیکه دانش به اندازه نسبت به چگونگی چنین معامله­ ای نداشته باشید، امکان دارد که تصمیم شما موجبات مشقت و دشواری و در انتظار ماندن نوبت دادرسی و رسیدگی های قضایی شود. چنانچه زمینی این امکانات را نداشته باشد ممکن میباشد بعدا به جهت فراهم نمودن آن اهمیت مشکلات زیادی روبرو شوید. حتمی به ذکر است که تهیه و تنظیم و نگارش قولنامه، به تیتر مدرک حقوقی حساس در معاملات، نیازمند علم و تخصص حقوقی هست و بایستی برای انجام آن از مهارت و تجربه وکلا و حقوقدانان کارها قراردادها به کارگیری کرد. اساسا تنظیم قولنامه در معاملات اموال منقول و غیرمنقول، حساس متعددی دارد. به این خاطر پیشنهاد میشود حیاتی تهیه قولنامه، طر فین معامله، به حضور در دفتر کار ورقه ها قانونی در تاریخ و مکان مشخصی، دارای تعهد شوند. در خصوص اراضی ملی، طبق با ماده یک قانون ملی شدن جنگل­های سرزمین 1341، از تاریخ تصویب این قانون تمام عرصه و اعیانی تمامی جنگل­ها و مراتع و بیشه­ های طبیعی و اراضی جنگلی مرز و بوم جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت هست ولو این که قبل از این تاریخ اشخاص آن را متصرف شده و مدرک مالکیت گرفته باشند. هم اکنون در صورتی که گزینه معامله اهمیت مدرک رسمی باشد، خرید کننده نسبت به خرید کردن آن اراضی یا باغ ها مهم مناقشه جدی روبه رو نمی شود؛ مسئله آن جا پیدایش می کند که آن اراضی فاقد ورقه ها قانونی بوده و صرفا دست نوشته عادی یا این که اوراق محلی در اختیار فروشنده است. با خبر باشید که پیش از انجام چنین معامله ای از ثبت سندها محل نسبت به استعلام حالت ثبتی آن اقدام و در صورتی که هیچ دسته وضعیتی ثبتی به اسم آن تصویب نشده باشد، می اقتدار معامله را به رخ قولنامه زمین و یا این که قولنامه باغ انجام بخشید و بعد از آن اصلی عنایت به قانون تعیین تکلیف موقعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، نسبت به صادر شدن گواهی قانونی اقدام کرد. وقتی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط با بهترین سایت فروش زمین در گیلان وب وب سایت خویش باشید.