شیر اطمینان و شیر فشارشکن براساس استاندارد (ASME/API 526)

مشخصات شیر فشارشکن کارایی مستقیم شامل وزن اندک و ساختمان بی آلایش است. همین شیر ساختمان ساده کوچکی دارد و حیاتی وزن یه خرده می باشد و به جهت در اختیار گرفتن جریان های کم فوق العاده می باشد. شیر فشار شکن کالاوال پایلوت دار جور دیافراگمی در صنعت کاربرد متعددی دارد، در زمینه پروژه های ساختمان سازی از همین محصول مناسب و مجهز به کار گیری می شود. شیر حیاتی در این دسته به وسیله فشار پایلوت در دست گرفتن می شود، در جریان های بالا از شیر پایلوت دار به کارگیری می گردد. برای کنترل کردن بهتر در راستا های بیشتر از شیرهای پایلوت دار به کار گیری می شود. این شیر ها همانند شیر های در دست گرفتن جهت به رخ نرمال گشوده و نرمال بسته هم می اقتدار تقسیم بندی نمود. 1. در صورت افزایش فشار محل ورود سیال از فشار تنظیمی اول ، پایلوت نسبت به موقعیت اولیه بسته می شود که منجر بسته شدن شیر اهمیت می شود و جریان کمتری عبور می نماید در عاقبت فشار خروجی ثابت می ماند. حساس کمتر فشار سیال به کمتر از مقدار گزینش شده، شیر مجدد بسته می شود. فشارشکن های برنجی سازگار اهمیت جریان آب، هوای فشرده و سیالاتی که خواص خورندگی ندارند می باشد و مطلوب به کار گیری جهت کانال آب خانگی، گرمایش و تهویه مطبوع گیاهان گلخانه ای و در بعضا از مورد ها سیستم های هوای فشرده میباشد. فشارشکن ها یک عدد از قطعات جانبی علم های شیر ادغام میباشند که به خواسته کمتر فشار آب گزینه استفاده قرار می گیرند، در موقعیت معمولی از یک شیر بی آلایش در هر دقیقه ۲۰ لیتر آب خارج می شود که دارای کارگزاشتن همین قطعه میزان آن به ۱۰ لیتر کاهش پیدا می کند نحوه فعالیت به این شکل هست که قطعات داخلی فشارشکن موجب کمتر فشار آب شده و نهایتا مقدار آب خروجی از شیر کاهش پیدا می کند که این امر موجب صرفه جویی در مصرف آب می شود همینطور یک صافی (توری) نیز در ساختار این قطعه به عمل رفته هست که از ورود مواد زائد خودداری می کند. این دستور تهی دست دانش و مهارت کامل در راستا سیمکشی ، نصب اسپرینکلرها ، کارگزاشتن و راهاندازی شیرآلات ، انجام تنظیمات و تدریس روش به کارگیری از فشار شکن جک هیدرولیک آن هست . اولین تفاوت مهم میان این دو شیر، همین هست که شیرفلکه تنظیم فشار صرفا در شرایط دینامیک کاربرد دارد؛ البته شیر فشار شکن هم در شرایط دینامیک و هم در موقعیت استاتیک به کار میرود. شیر فشار شکن کالاوال دیافراگمی توانمند هست که فشار موجود را به میزان متعددی کاهش دهد و از این نحوه جریان های بالا را کنترل می کند. در صورتی که شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در آیتم فشار شکن هیدرولیکی بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.