پلنیوم باکس-پلنیوم باکس اتاق تمیز-آژند کلین روم

می توانید کلیدی مشاوره کلیدی کارشناسان حرفه ای در انتخاب یک پلنیوم باکس مطلوب صحیح فعالیت کنید. برای مشاوره و دوراندیشی از بها اشکال باکس توزیع هوا کلیدی کارشناسان شرکت صنعتی رحمتی تماس حاصل کنید. باکس پلنیوم را می توانید متناسب اهمیت نیاز خویش در محفظه مورد حیث در متاع های مختلفی نظیر گالوانیزه و یا آلومینیومی تنظیم کنید. پلنیوم باکس مهم دقت به نیاز محفظه در دو نوع گالوانیزه و یا این که آلومینیومی تهیه و تنظیم می شود. با اعتنا به توضیحاتی که در متن داده شد پلنیوم کلیدی کس ها برای هوادهی یکنواخت و انتقال هوا و تعدیل فشار خروجی مهم طراحی منحصر به شخص تولید می شود. بعدها دهانه پلنیوم باکس ها اساسی اعتنا به بعدها پشت روزنه اسلوت تعیین می شوند . برای انتقال هوا به روزنه هایی دارای طول بلند از باکس توزیع هوا به کارگیری می شود. در طراحی پلنیوم باکس از ورق 5 دهم میلی متر اصلی محصول گالوانیزه استفاده می شود. باکس های انتقال هوا از متاع استیل و گالوانیزه و آلومینیوم ساخته می شوند و حیاتی ضخامت مختلف هستند. همانطور که گفتیم ارتفاع پلنیوم ها می تواند متفاوت باشد به این ترتیب تعداد روزنه های ورودی هوا هم متناسب اصلی طول باکس پلنیوم تعبیه می شوند. در ادامه همین مطلب کلیدی طراحی پلنیوم باکس و مزایای استعمال از آن آشنا خوا‌هیم شد. همانطور که در ظاهر پلنیوم باکس ها معلوم می باشد یک جعبه در تولید آنها تعبیه شده می باشد که از آن به خواسته تجمع هوا به کارگیری می شود. باکس ها تمامی سفارشی میباشند و ابعادشان به نسبت ارتفاع و عرض محل گزینه لحاظ متفاوتند. همانطور که گفته شد، پلنیوم باکس در بعد ها متنوعی از ورق گالوانیزه و آلومینیوم ساخته می شود از این رو ارزش آن به بعدها و فرآورده ورق بستگی دارد. در اینجا بیشتر به تحلیل وب وب سایت پلنیوم باکس شاهرخی.