چراغ های راهنمایی و رانندگی|انواع چراغ ها|چراغ پیکان دار|چراغ سبز|چراغ قرمز|چراغ زرد

در نقاط غیرمسکونی و خارج از شهر توقف کوتاه یا طولانی وسایل نقلیه حتماً می بایست در خارج از مسیر عبور وسایل نقلیه و عابرین پیاده انجام گیرد به نحوی که رانندگان وسایل نقلیه در اکنون حرکت از مسافت هفتاد متری، وسیلهی نقلیه متوقف را به سهولت بینند. آنگاه مهم رعایت حق تقدم عبور وسایل نقلیهای که مستقیم در حرکتند دارای حداقل سرعت به چپ گردش کند به نحوی که پس از ورود به خیابان مورد لحاظ در مجاورت محور وسط آن خیابان قرار گیرد. ۲- قبل از ورود به تقاطعی که فاقد علایم یا مأمور راهنمایی هست می بایست توقف بکنند و آن گاه اساسی احتیاط کامل از تقاطع بگذرند. رانندگان وسایل نقلیهی موتوری مخصوصاً ماشین های مدرسه ها و وسایل نقلیهای که حامل مواد خطر آفرین میباشند در تقاطع راهآهن هر چند علامتی وجود نداشته باشد باید تماما توقف کنند و پس از حصول اطمینان از بیخطر بودن معبر از تقاطع بگذرند. ۲- برای گردش به چپ باید از مسافت یکصد متری تقاطع کلیدی دادن آرم وارد مسیر سمت چپ شد به طوری که پس از ورود به تقاطع وسیله در مرکز تقاطع قرار گیرد و بعد اهمیت رعایت حق تقدم عبور وسایل نقلیهای که مستقیم در حرکتند اهمیت دست کم شتاب به چپ گردش نماید. ۱۰- کنار وسایل نقلیهای که خویش متوقف میباشند. ۱- در موقع برخورد اصلی وسایل نقلیه امدادی که دستگاههای اخبار صوتی یا این که بصری خویش را به فعالیت انداخته باشند باید وسیلهی نقلیه را به منتهیالیه سمت راست راه سوق دهی و عنداللزوم تا گذشتن وسایل نقلیه امدادی متوقف شوند. برای گردش به چپ می بایست از مسافت یکصد متری تقاطع حیاتی دادن آرم وارد مسیر سمت چپ شد به طوری که پس از ورود به تقاطع وسیله در حدود مرکز تقاطع قرار گیرد. ۹- در فاصله پانزده متری مداخل گاراژهای آتش نشانی، پلیس، بیمارستانها. ۴- در فاصله پانزده متری میدان یا تقاطع یا سهراهها یا این که تقاطع خط مش آهن. به دور زدن در فاصله یکصد و پنجاه متری پیچها و سربالاییهایی که میدان دید به اندازه نمیباشد و همینطور از بر روی خط نمونه پرسش ها امتحان آئین نامه چراغ سبز مالامال ممنوع است. ۱۴- در محلهایی که تابلوهای، توقف ممنوع یا این که توقف مطلقاً ممنوع کارگزاری شده به اقتضای مورد. در صورتیکه متخلف در مهلت قانونی ذکر شده اعتراض خود را تسلیم کند یا این که پیاله بیست روز پس از ابلاغ رأی واحد جریمه را پرداخت نکند، مکلف میباشد جریمه را به مأخذ دوبرابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد.