پس از افشای گزارش ، Google به دادگاه هند علیه ناظر محلی پرونده داد – TechCrunch

به دنبال افشای گزارش محرمانه مخفیانه در مورد حقیقت یابی موقت ملت در یک تحقیقات ضدتراست ، گوگل روز پنجشنبه دادخواست کتبی خود را در دادگاه عالی دهلی علیه کمیسیون رقابت هند ثبت کرد.

در این گزارش ، که گوگل هنوز به طور رسمی دریافت یا بررسی نکرده است ، آمده است که غول آمریکایی از موقعیت غالب اندروید در هند سوءاستفاده کرده است تا به طور غیرقانونی رقبای خود را در دومین بازار بزرگ اینترنت جهان آسیب ببیند.

گوگل اعلام کرد که در پی جبران خسارت در این زمینه است ، به ویژه اعتراض به نقض اعتماد که توانایی دفاع گوگل از خود را مختل کرده و به گوگل و شرکای آن آسیب می رساند.

این یک داستان در حال توسعه است. موارد بیشتر برای پیگیری…