اکنون به 10 قهرمان برتر CNN کمک کنید

اندرسون کوپر توضیح می دهد که چگونه می توانید به راحتی به هر یک از 10 قهرمان برتر CNN در سال 2021 کمک مالی کنید.